Alopexy 5 % Liquid Fl Plast Pipet 1x60ml

CNK: 2749968

Let op: Voorschriftplichtig geneesmiddel

Remgeld Verzekerde: € 23,51

Remgeld WIGW: € 23,51

APB Categorie: Specialiteit

Voorraad: Bezig met controle van de voorraad...
Alopexy 5 % Liquid Fl Plast Pipet 1x60ml

Therapeutische indicaties:


Gematigde androgene alopecia bij de man. Let op: Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor vrouwen vanwege de beperkte werkzaamheid en het veelvuldig voorkomen van hypertrichose (37% van de gevallen) op enige afstand van de toedieningsplaatsen.


€ 23,51

Gegevens

Dosering en wijze van toediening

Cutaan gebruik. Een dosis van 1 ml moet tweemaal daags worden aangebracht op de hoofdhuid, te beginnen met het midden van de te behandelen zone. Gebruik de aanbevolen dosering onafhankelijk van de te behandelen zone. De totale dosering mag de 2 ml niet overschrijden. Strijk het product met de vingertoppen uit over de volledige te behandelen zone. Voor en na toediening van de oplossing, zorgvuldig de handen wassen. Het haar en de hoofdhuid moeten volledig droog zijn voor het toedienen. Dien het product niet toe op een andere plaats op het lichaam. Een tweemaal daagse toepassing van het product gedurende 2 maanden kan noodzakelijk zijn vooraleer de eerste tekenen van haargroeistimulatieworden waargenomen. Het begin en verdere verloop van de haargroei kan variëren bij gebruikers. Hoewel trends in de gegevens aantonen dat gebruikers die jonger zijn, die een kortere periode kalend zijn of die een kleinere kale zone op de kruin hebben, sneller reageren, kunnen individuele reacties niet voorspeld worden. Bepaalde rapporten suggereren dat een terugkeer naar de pretherapeutische situatie kan waargenomen worden na 3 tot 4 maanden nadat de behandeling is stopgezet. Alopexy 50 mg/ml mag niet gebruikt worden bij kinderen onder de 18 jaar en patiënten ouder dan 65 jaar vanwege het gebrek aan gegevens omtrent veiligheid en werkzaamheid.

Het gebruik van de pipet:

Een doseerpipet maakt het mogelijk exact 1 ml oplossing op te nemen om te verdelen over de volledige te behandelen zone.

Het gebruik van de toedieningspomp:

Verwijder de cover van de fles en schroef de dop los. Schroef de meterpomp op de fles. Om toe te dienen: Richt de pomp op het midden van de te behandelen zone, duw eenmaal en verspreid met de vingertoppen volledig over de aangetaste zone. Herhaal een totaal van 6 maal om een dosis van 1 ml toe te dienen. Spoel de applicator met heet water na elk gebruik.

Meer informatie

Breedte 43 mm.
ATC-code D11AX01
Hoogte 74 mm.
Productkenmerk (PDF) Klik hier
Diepte 109 mm.
Beknopte bijsluiter Klik hier
Indicaties

Therapeutische indicaties:

Gematigde androgene alopecia bij de man. Let op: Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor vrouwen vanwege de beperkte werkzaamheid en het veelvuldig voorkomen van hypertrichose (37% van de gevallen) op enige afstand van de toedieningsplaatsen.

Gebruik

Dosering en wijze van toediening

Cutaan gebruik. Een dosis van 1 ml moet tweemaal daags worden aangebracht op de hoofdhuid, te beginnen met het midden van de te behandelen zone. Gebruik de aanbevolen dosering onafhankelijk van de te behandelen zone. De totale dosering mag de 2 ml niet overschrijden. Strijk het product met de vingertoppen uit over de volledige te behandelen zone. Voor en na toediening van de oplossing, zorgvuldig de handen wassen. Het haar en de hoofdhuid moeten volledig droog zijn voor het toedienen. Dien het product niet toe op een andere plaats op het lichaam. Een tweemaal daagse toepassing van het product gedurende 2 maanden kan noodzakelijk zijn vooraleer de eerste tekenen van haargroeistimulatieworden waargenomen. Het begin en verdere verloop van de haargroei kan variëren bij gebruikers. Hoewel trends in de gegevens aantonen dat gebruikers die jonger zijn, die een kortere periode kalend zijn of die een kleinere kale zone op de kruin hebben, sneller reageren, kunnen individuele reacties niet voorspeld worden. Bepaalde rapporten suggereren dat een terugkeer naar de pretherapeutische situatie kan waargenomen worden na 3 tot 4 maanden nadat de behandeling is stopgezet. Alopexy 50 mg/ml mag niet gebruikt worden bij kinderen onder de 18 jaar en patiënten ouder dan 65 jaar vanwege het gebrek aan gegevens omtrent veiligheid en werkzaamheid.

Het gebruik van de pipet:

Een doseerpipet maakt het mogelijk exact 1 ml oplossing op te nemen om te verdelen over de volledige te behandelen zone.

Het gebruik van de toedieningspomp:

Verwijder de cover van de fles en schroef de dop los. Schroef de meterpomp op de fles. Om toe te dienen: Richt de pomp op het midden van de te behandelen zone, duw eenmaal en verspreid met de vingertoppen volledig over de aangetaste zone. Herhaal een totaal van 6 maal om een dosis van 1 ml toe te dienen. Spoel de applicator met heet water na elk gebruik.

Samenstelling

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

1 ml oplossing bevat 50 mg minoxidil. Hulpstof met bekend effect: propyleenglycol.

FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor cutaan gebruik. Heldere, lichtgele oplossing.

Voorschrift Ja
APB Categorie Specialiteit
Contra Indicatie

Contra-indicaties:

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen. • Hoofdhuidaandoeningen. • Slechte verdraagbaarheid voor de 2% vorm, onafhankelijk van de symptomen.

Bijwerkingen:

De bijwerkingen en hun frequentie werden bepaald op basis van een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd klinisch onderzoek bij 393 patiënten waarbij minoxidil 5% (157 patiënten) vergeleken werd met minoxidil 2% (158 patiënten) en met placebo (78 patiënten). De frequentie van bijwerkingen die gerapporteerd werden tijdens de commercialisering van minoxidil bij cutaan gebruik, is onbekend. De bijwerkingen worden hieronder weergegeven per MedDRA Systeem/Orgaanklasse en frequentie. De frequenties worden gedefinieerd volgens de volgende conventie: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100 tot <1/10), soms (≥1/1.000 tot <1/100), zelden (≥1/10.000 tot <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). De reacties die het vaakst werden waargenomen zijn lichte cutane reacties. Frequente cutane toediening kan irritatie en droge huid veroorzaken vanwege de aanwezigheid van ethanol. Systeem/Orgaanklasse

 • Infecties en parasitaire aandoeningen Frequentie niet bekend: Oorinfecties, Otitis externa, Rinitis.
 • Immuunsysteemaandoeningen Frequentie niet bekend: Hypersensitiviteit, Allergische reacties waaronder angiooedeem.
 • Psychische stoornissen Vaak: Depressie.
 • Zenuwstelselaandoeningen Zeer vaak: Hoofdpijn. Frequentie niet bekend: Neuritis, Tintelingen, Veranderde smaak, Branderigheid.
 • Oogaandoeningen Frequentie niet bekend: Gezichtsstoornissen, Oogirritatie.
 • Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen Frequentie niet bekend: Duizeligheid.
 • Hartaandoeningen Frequentie niet bekend: Tachycardie, Pijn op de borst, Palpitaties.
 • Bloedvataandoeningen Frequentie niet bekend: Hypotensie.
 • Ademhalingsstelselaandoeningen Vaak: Dyspneu.
 • Lever- en galaandoeningen Frequentie niet bekend:Hepatitis.
 • Huid- en onderhuidaandoeningen Zeer vaak: Hypertrichose (op afstand van de toedieningsplaats). Vaak: Contactdermatitis (door aanwezigheid van propyleenglycol), Pruritus, Inflammatoire huidaandoening, Uitslag, Acneïform. Frequentie niet bekend: Algemeen erytheem Alopecie, Onregelmatige beharing, Veranderingen in haartextuur, Veranderingen in haarkleur.
 • Skeletspierstelselaandoeningen Vaak: Skeletspierpijn.
 • Nier- en urinewegaandoeningen Frequentie niet bekend: Nierstenen.
 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Vaak: Lokale reactie op de toedieningsplaats: irritatie, desquamatie, dermatitis, erytheem, droge huid, jeuk; Perifeer oedeem, Pijn. Frequentie niet bekend: Gezichtsoedeem, Oedeem, Asthenie.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: België: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Afdeling Vigilantie. EUROSTATION II. Victor Hortaplein, 40/ 40, B-1060 Brussel. Website: www.fagg.be. e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxemburg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments. Villa Louvigny – Allée Marconi. L-2120 Luxembourg. Site internet : http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Pierre Fabre Benelux. Henri-Joseph Genessestraat 1, B-1070 Brussel. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BE376537 (Fles (bruin glas) van 60 ml met een gegradueerde pipet (polystyreen/PE)) BE376546 (Fles (bruin PET) van 60 ml met een gegradueerde pipet (polystyreen/PE) en meetpomp met applicator). DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste verlening van de vergunning: 27/08/2010. Datum van laatste hernieuwing: DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 01/2017. AFLEVERWIJZE op medisch voorschrift.

Merk Pierre Fabre Dermatologie